FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1 . ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. Ezek az Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a felek jogait és kötelezettségeit, amelyek a következők között létrejött adásvételi szerződésből erednek:
 2. Alapvető tények

Eladó: KAMAC s. r. o., Aleja Sloboda 1890/50, 026 01 Dolný Kubín

Cégjegyzékszám: 50 729 659

ÓN: 2120456327

Számlaszám: SK29 8330 0000 0021 0116 9824, bejegyezve a cégjegyzékbe: Zsolnai Kerületi Bíróság, szakasz: Sro, betétszám: 67231/L

Elérhetőségei:

e-mail:
info@protemio.hu

(a továbbiakban: "Eladó")

és

a vevő, amelynek tárgya az áruk vásárlása és eladása az eladó e-kereskedelmi weboldalán.

A fogyasztó olyan természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem üzleti vagy egyéb üzleti tevékenysége keretében jár el.

Vállalkozó:

a cégnyilvántartásba bejegyzett személy,

kereskedelmi engedély alapján üzleti tevékenységet folytató személy,

az a személy, aki külön szabályozás szerinti kereskedelmi engedélytől eltérő engedély alapján folytat üzleti tevékenységet,

olyan személy, aki mezőgazdasági termelést végez, és külön rendelet alapján nyilvántartásba vették.

Az ÁSZF alkalmazásában vállalkozó az is, aki üzleti tevékenysége során az előző mondatnak megfelelően jár el. Ha a Vevő Fogyasztó a megrendelésben megadja azonosító számát (IČO), akkor tudomásul veszi, hogy a Vállalkozók ÁSZF-ben meghatározott szabályok vonatkoznak rá. Az eladónak a vállalkozó vevővel fennálló jogviszonyait, amelyeket a jelen ÁSZF vagy az eladó és a vevő közötti szerződés kifejezetten nem szabályoz, a módosított 513/1991 Coll. sz. törvény, a Kereskedelmi Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, valamint a kapcsolódó rendeletek szabályozzák. Az ÁSZF és az egyedi szerződés közötti bármilyen eltérés esetén a szerződés szövege az irányadó.

A felügyelő hatóság:

Zsolnai régió SOI Felügyelősége

székhelye Zsolna

Külvárosi 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Zsolna 1 Felügyeleti osztály és jogi szakértő. 041/763 21 30, 041/724 58 68 faxszám. 041/763 határozata 21 39


E-mail: za@soi.sk

 

Reklamációk, elállások, javaslatok és panaszok címe:

KAMAC s. r. o., Aleja Sloboda 1890/50, 026 01 Dolný Kubín, ID 50 729 659, e-mail: info@protemio.hu

                                      

 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A szerződés tárgya csak az adásvételi szerződésben kifejezetten feltüntetett áruk és szolgáltatások (termékek). Az eladó weboldalán található mennyiség, tulajdonságok, árak és egyéb adatok kötelező érvényű adatok.

Az eladó vállalja, hogy a vevőket a következőkkel látja el:

– a leírásnak vagy az adott fajra jellemző szokásos jellemzőknek megfelelő hibátlan termék,

– a Szlovák Köztársaság területén érvényes szabványoknak, előírásoknak és előírásoknak megfelelő termék.

 

 

A felek megállapodnak abban, hogy a vevő fogyasztó az eladónak küldött megrendeléssel megerősíti, hogy egyetért azzal, hogy ezek az általános szerződési feltételek és azok rendelkezései alkalmazandók az eladó által üzemeltetett e-kereskedelmi weboldalon kötött összes adásvételi szerződésre, amelyek alapján az eladó a szóban forgó weboldalon bemutatott terméket a vevő fogyasztónak szállítja (a továbbiakban: "adásvételi szerződés"), valamint az eladó és az eladó közötti minden kapcsolatra.  a vevő által, különösen az adásvételi szerződés megkötésekor és a termék igénylésekor.

 1. 3. MEGRENDELÉS TÖRLÉSE

A megrendelés törlése a vevő által: A vevőnek joga van bármikor indoklás nélkül törölni a megrendelést annak kötelező megerősítése előtt, és a vevőnek joga van elállni a szerződéstől, amelynek tárgya a termék szállítása, még az elállási időszak kezdete előtt is. Ha az eladó időben és megfelelően tájékoztatta a fogyasztót a szerződéstől való elállás jogáról a 3. § (1) bekezdésének h) pontja szerint, a fogyasztó jogosult a távollevők között kötött szerződéstől vagy az eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni. Az eladó akkor gyakorolhatja a "személyre szabott" termék vásárlása esetén felmerülő teljesítési jogát, ha a vevő eláll a szerződéstől / eláll a szerződéstől, mielőtt a terméket az eladó leszállítja. A ténylegesen teljesített szolgáltatás árát arányosan, a szerződésben megállapított teljes ár alapján kell kiszámítani. A megrendelés törlése az eladó által: Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy törölje a megrendelést vagy annak részét az alábbi esetekben:– a megrendelést nem lehetett kötelező módon visszaigazolni (helytelenül megadott telefonszám, nem elérhető vevő, a vevő nem válaszol az e-mailekre stb.). Az Általános Szerződési Feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Abban az esetben, ha az eladó és a vevő írásbeli adásvételi szerződést köt, amelyben megállapodnak az általános feltételektől eltérő feltételekben, az adásvételi szerződés rendelkezései elsőbbséget élveznek az általános feltételekkel szemben.


 1. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK MÓDJA
 2. 1. Az adásvételi szerződés a vevő adásvételi szerződésének megkötésére vonatkozó javaslat kötelező érvényű elfogadásával jön létre, amelyet az eladó a vevő által az eladónak küldött e-mail üzenet formájában, vagy a vevő által az eladó honlapján kitöltött és elküldött űrlap formájában, vagy a vevő telefonos megrendelése formájában az eladónak (a továbbiakban: "megrendelés").
 3. A vevő megrendelésének kötelező elfogadása az eladó által telefonon vagy e-mailben történő visszaigazolás vagy magánüzenetben történő megerősítés az eladó által a vevőnek a fogyasztónak a megrendelés elfogadásáról, miután a vevő korábban elfogadta a megrendelést, "megrendelés visszaigazolásaként" jelölve.
 4. 3. A megrendelés kötelező elfogadása tartalmazza az adásvételi szerződés tárgyát képező termék nevére és specifikációjára vonatkozó adatokat, valamint a termék és / vagy egyéb szolgáltatások árára vonatkozó adatokat, a termék szállítási helyének nevét és adatait, valamint a termék árára, feltételeire, szállítási módjára és időpontjára vonatkozó adatokat, vagy egyéb adatokat.
 5. AZ ELADÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
 6. 1. Az eladó köteles:
 7. az eladó által visszaigazolt megrendelés alapján a vevőnek a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és időben leszállítja a fogyasztót,
 8. biztosítja, hogy a leszállított termék megfeleljen a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályaiban előírt kötelezettségeknek,
 9. c. a termékkel együtt legkésőbb a termékkel együtt írásban vagy elektronikus formában átadni a vásárlónak a termék átvételéhez és használatához szükséges összes dokumentumot, valamint a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb dokumentumokat (a termék jellemzőire vonatkozó adatok, üzembe helyezési, üzemeltetési, használati, karbantartási utasítások, szlovák nyelvű biztonsági megjegyzések, elállási nyilatkozat, jótállási jegy / ha a fogyasztó kéri, illetve ha az eladó a törvényes jótállásnál hosszabb jótállási időt biztosít időszak / a termék megvásárlásának igazolása).
 10. 2. Az eladónak joga van a vételár megfelelő és időben történő kifizetésére a vevőtől a szállított termékért.                               
 11. A VEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
 12. 1. A fogyasztó jogosult a termék átvételétől vagy a szolgáltatási szerződés megkötésétől számított tizennégy napon belül indoklás nélkül írásban elállni a szerződéstől (102/2014. sz. törvény a távollevők között kötött szerződés vagy az eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződés alapján történő áruszállítás vagy szolgáltatásnyújtás esetén a fogyasztóvédelemről). A fogyasztó szerződéstől való elállásával a szerződés kezdettől fogva megszűnik.  
 13. 2. Fogyasztó:
 14. átveszi a megvásárolt vagy megrendelt terméket,
 15. megfizetni az eladónak a megállapodás szerinti vételárat a megállapodott futamidőn belül, beleértve a termék szállítási költségeit is,
 16. e-mailben, aláírásával vagy az általa felhatalmazott személy aláírásával igazolja a termék átvételét.

 

 1. 3. A fogyasztónak joga van a terméket mennyiségben, minőségben, időben a felek által a megrendelés kötelező érvényű elfogadásakor elfogadott módon és helyen szállítani.

 

 1. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
 2. 1. A termék szállítási módjai:

Az eladó különböző szállítási / szállítási módokat biztosít vagy közvetít az egyes szolgáltatások aktuális elérhetőségének megfelelően, valamint a kapacitás és az érkezési lehetőségek tekintetében. Vis maior vagy az információs rendszer meghibásodása esetén az eladó nem felelős az áru késedelmes szállításáért. Az összes kínált szállítási mód, azok aktuális feltételei és árai megtalálhatók ITT.

 1. 2. Ár és fizetés.

Az áru szállítási ára a Szlovák Köztársaság területén érvényes. Külföldre történő szállítás esetén a szállítási költségeket egyedileg számítják ki a Szlovák Köztársaság területén kívüli szállítási árról szóló szerződés alapján.

A vásárló fogyasztó köteles megfizetni az eladónak az adásvételi szerződésben az adásvételi szerződés megkötésekor megállapodott termék vételárát, beleértve az áru szállítási költségeit (a továbbiakban: "vételár") a módosított 18/1996. sz. törvény szerint, a következő formában:

- utánvét, közvetlenül a futárnak, kézbesítőnek,

- átutalással az eladó számlájára,

- a PayPal rendszer,

- hitelkártyával.

 1. 3. Ha a vásárló fogyasztó elektronikus átutalással fizeti ki az eladónak a vételárat, a fizetés napjának az a nap minősül, amikor a teljes vételár jóváírásra került az eladó számláján IBAN: SK29 8330 0000 0021 0116 9824, VS: rendelési szám.

 

 1. 4. A vásárló fogyasztó köteles megfizetni az eladónak a megállapodás szerinti termék vételárát az adásvételi szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb a termék átvételekor.
 2. Ha a vásárló fogyasztó kifizeti az eladónak az adásvételi szerződésben megállapodott termék vételárát, a vásárló fogyasztó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, és csak a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályainak megfelelően kérheti a vételár visszatérítését.
 3. Abban az esetben, ha a vásárló fogyasztó nem fizeti ki az eladónak a teljes vételárat a termék átvételekor, a felek megállapodnak abban, hogy az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, és kártérítést követelni a vevőtől a ki nem fizetett termék megrendelésével és szállításával kapcsolatban felmerült költségekért.
 4. Az eladó weboldalán felsorolt termékek árai a fogyasztó megrendelésének elküldésének időpontjában érvényesek.
 5. 8. A vételár úgy tekintendő kifizetettnek, hogy a teljes vételárat jóváírják az eladó számláján, átutalással történő fizetés esetén az eladó számlájára, vagy készpénzzel a futárnak.
 6. Az eladó fenntartja a termék tulajdonjogát a vételár teljes kifizetéséig.
 7. Az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződés alapján kiállított vásárlási bizonylat szintén adózási bizonylat.
 8. Főszabály szerint a vevő csak a teljes kifizetés után veheti át a terméket, kivéve, ha másként állapodnak meg.
 9. A termék szállítási árát hozzá kell adni a termék szállítási árához a fenti 7.2. pontban meghatározottak szerint.
 10. A terméket a vevő igényei szerint értékesítik, és az eladó kiállított tervei, katalógusai, típuslapjai, színmintái az eladó e-kereskedelmi weboldalán kerülnek elhelyezésre.
 11. 14. Az eladó és a fogyasztó eltérő megállapodásának hiányában az eladó köteles a fogyasztó megrendelését annak kézbesítésétől számított 30 napon belül teljesíteni.
 12. A vásárló fogyasztó a vevő megrendelésének az eladó általi elfogadásában meghatározott módon veszi át a terméket.
 13. Az eladó e-kereskedelmi weboldalán található termékjellemzőkre, mennyiségre és egyéb adatokra vonatkozó adatok kötelező érvényű adatok.
 14. A termék szállítási helye az a hely, amelyet az eladó a megrendelés elfogadásakor határoz meg, kivéve, ha a felek az adásvételi szerződésben másként állapodnak meg.
 15. Az eladó a vevőnek a vevő által az adásvételi szerződésben meghatározott címre szállítja a terméket. A termék a termék megrendelés kötelező érvényű elfogadásában megadott címre történő kézbesítésének pillanatában minősül kézbesítettnek.
 16. Ha az eladó a vevőnek a vevőnek szállítja a terméket a fogyasztónak az adásvételi szerződésben meghatározott helyre, a vevő fogyasztó személyesen veszi át az árut, vagy gondoskodik arról, hogy az árut távollétében átvegye az adásvételi szerződésben meghatározott áruk átvételére, és aláírja az áru szállításáról és átadásáról szóló jegyzőkönyvet. Az adásvételi szerződésben meghatározott áruk átvételére felhatalmazott harmadik fél köteles benyújtani az eladónak az adásvételi szerződés eredeti példányát vagy másolatát, valamint az áru kifizetésének igazolását és írásbeli meghatalmazást. Ha szükségessé válik az áru szállításának megismétlése a vevő távolléte miatt az adásvételi szerződésben meghatározott helyen, az összes felmerülő költség a vevő fogyasztót terheli, különösen az áru ismételt szállítása az adásvételi szerződésben szereplő rendeltetési helyre.  Az árut az árunak a megrendelés kötelező érvényű elfogadásában meghatározott címre történő kézbesítésének pillanatában kézbesítettnek kell tekinteni, és akkor kell átvenni, amikor a vevő vagy meghatalmazott képviselője fizikailag átveszi az árut, vagy megtagadja az áru átvételét, amelyet a fuvarozó az áru szállításáról és átadásáról szóló jegyzőkönyvben jelöl.
 17. A szállítással kapcsolatos költségeket az áru vételára nem tartalmazza, és az eladó nem köteles ezeket a szolgáltatásokat a vevőnek a fogyasztónak nyújtani.
 18. 21. Amikor átveszi az Árut a fuvarozótól, a Vevő felelőssége, hogy ellenőrizze az Áruk csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen sérülés esetén azonnal értesítse a fuvarozót és minket. Abban az esetben, ha a csomagolás megsérült, ami jogosulatlan kezelést és a küldeménybe való belépést jelzi, nem köteles átvenni az árut a fuvarozótól.

Ha a vevő fogyasztó az átadást követően megvizsgálja a terméket, és megállapítja, hogy a terméknek vannak hibái, erről a tényről értesíti az eladót, és az eladóhoz reklamációt nyújt be a termékre, illetve eláll az eladóval kötött szerződéstől. A vásárló fogyasztó köteles az árut azonnal megvizsgálni Sérülés esetén köteles ezt a tényt azonnal jelenteni az eladónak, de legkésőbb az áru átadásától számított 24 órán belül.

 1. 22. Amennyiben az eladó azért nem teljesíti a szerződést, mert a megrendelt terméket nem tudja leszállítani vagy a szolgáltatást nyújtani, köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a fogyasztót, és 14 napon belül visszatéríteni a termékért fizetett árat vagy előleget, kivéve, ha az eladó és a fogyasztó helyettesítő teljesítésben állapodnak meg. Ha az eladó és a fogyasztó nem állapodik meg helyettesítő teljesítésben, az eladó köteles megtéríteni a fogyasztónál a termék vagy szolgáltatás megrendelése során felmerült összes bizonyított költséget. Helyettesítő teljesítés esetén az eladó köteles a terméket vagy szolgáltatást azonos minőségben és áron szállítani a fogyasztónak.
 2. TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE ÉS AZ ÁRUK KÁROSODÁSA KOCKÁZATÁNAK ÁTSZÁLLÁSA

A vásárló fogyasztó csak a termék teljes vételárának teljes kifizetése után szerzi meg a termék tulajdonjogát.

 1. SZERZŐI JOG

 

A szerzői jogot a módosított 185/2015 Coll. szerzői jogi törvény szabályozza.

 

 1. ELÁLLÁS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

 

 1. A vásárló fogyasztó jogosult a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől a Tt. 102/2014. sz. törvényének 7. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban, amelyek a távollevők között kötött szerződés vagy az eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződés alapján történő áruk értékesítése vagy szolgáltatások nyújtása esetén, valamint egyes törvények módosításairól szólnak.

Az eladó köteles átvenni a terméket, és legkésőbb a szerződéstől való elállás kézbesítésétől számított 14 napon belül visszatéríteni a fogyasztónak a termékért fizetett árat, beleértve a fogyasztónál az áruk vagy szolgáltatások megrendelése során felmerült költségeket is. A termék visszaküldésének költsége a fogyasztót terheli.

 

A fogyasztó nem állhat el az olyan szerződéstől, amelynek tárgya:

 1. a) a szolgáltatás nyújtása, ha annak nyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött meg, és a fogyasztó úgy nyilatkozott, hogy megfelelő tájékoztatást kapott arról, hogy e hozzájárulás kifejezésével a szolgáltatás teljes körű nyújtását követően elveszíti elállási jogát, és ha a szolgáltatás teljes mértékben teljesült,
 2. b) olyan áruk értékesítése vagy szolgáltatás nyújtása, amelyek ára a pénzpiaci ármozgásoktól függ, amelyeket az eladó nem tud befolyásolni, és amelyek az elállási időszak alatt előfordulhatnak,
 3. c) a fogyasztó egyedi igényei szerint készült áruk, rendelésre készült áruk vagy kifejezetten egy fogyasztónak szánt áruk értékesítése,
 4. d) gyorsan romló vagy romlandó áruk értékesítése,
 5. e) olyan védőcsomagolásba zárt áru értékesítése, amely egészségügyi vagy higiéniai okokból nem küldhető vissza, és amelynek védőcsomagolása az átadást követően eltört,
 6. f) olyan áru értékesítése, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul összekeveredhet más áruval,
 7. g) olyan alkoholtartalmú italok értékesítése, amelyek árában a szerződés megkötésekor állapodtak meg, míg szállításuk legkorábban 30 nap elteltével történhet meg, és áruk a piaci árak mozgásától függ, amelyet az eladó nem befolyásolhat,
 8. h) a fogyasztó által az eladótól kifejezetten kért sürgős javítás vagy karbantartás elvégzése; ez nem vonatkozik a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésekre, valamint az olyan szerződésekre, amelyek tárgya a javítás vagy karbantartás elvégzéséhez szükséges pótalkatrészektől eltérő áruk értékesítése, amennyiben azokat az eladó fogyasztónál tett látogatása során kötötték, és a fogyasztó nem rendelte meg előre ezeket a szolgáltatásokat vagy árukat;
 9. i) védőcsomagolásban értékesített hangfelvételek, videofelvételek, hangfelvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek értékesítése, amennyiben a fogyasztó a csomagolást kicsomagolta;
 10. j) folyóirat értékesítése, kivéve az előfizetéses szerződés alapján történő értékesítést, valamint a nem védőcsomagolásban szállított könyvek értékesítését,
 11. k) szállásadástól, áruszállítástól, autókölcsönzéstől, étkeztetési szolgáltatásoktól vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásoktól eltérő célú szálláshely-szolgáltatási szolgáltatások, amelyek szerint az eladó vállalja, hogy ezeket a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti időben vagy a megállapodás szerinti határidőn belül nyújtja,
 12. l) nem tárgyi adathordozón rögzített elektronikus tartalom szolgáltatása, amennyiben annak nyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a fogyasztó úgy nyilatkozott, hogy megfelelő tájékoztatást kapott arról, hogy hozzájárulásának kifejezésével elveszíti elállási jogát.

 

(2) A szerződéstől való elállást a vevő fogyasztó írásban teszi meg. Az adásvételi szerződéstől való elállásig a jelen Általános Szerződési Feltételek előző pontja alapján a Vevő köteles megadni a Vevő azonosítóját, a megrendelés számát és dátumát, a termék pontos specifikációját, azt a módot, ahogyan az Eladó visszaküldi a már megkapott teljesítést, különösen a számlaszámot és / vagy a postai címet.

A fogyasztó legkésőbb az elállás napjától számított 14 napon belül köteles visszaküldeni vagy átadni az árut az eladónak vagy az eladó által az áru átvételére felhatalmazott személynek. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó személyesen vagy az általa meghatalmazott személyen keresztül kívánja átvenni az árut. Az első mondatban említett határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az árut legkésőbb az időtartam utolsó napján átadásra átadták.

(3) A szerződéstől való érvényes elállás esetén az eladó visszatéríti a vevő fogyasztónak a vételárat, beleértve a vevő fogyasztónál a termék megrendelése és szállítása során felmerült költségeket is, ha a vásárló fogyasztó a termékkel együtt írásos dokumentumokat nyújt be az eladónak a vevő fogyasztónál a termék megrendelése során felmerült költségekről.

 1. A vevő fogyasztónál a termék megrendelésével kapcsolatban felmerült költségek a megrendelés költségei, különösen annak a telefonhívásnak az ára, amellyel a vevő fogyasztó javaslatot tett adásvételi szerződés megkötésére, vagy a vevőnek az eladó weboldalához való csatlakoztatásának ára, amelynek során a vevő fogyasztó kitöltötte és elküldte az áru megrendelésére szolgáló űrlapot a weboldalon, vagy írt és küldött egy e-mailt az áruk megrendelésével.

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 1. Az eladó fenntartja a jogot ezen általános szerződési feltételek megváltoztatására. A jelen Általános Szerződési Feltételek változásának írásbeli bejelentésére vonatkozó kötelezettség az eladó e-kereskedelmi weboldalán történő elhelyezéssel teljesül.

(2) Ha az adásvételi szerződést írásban kötik meg, annak bármilyen módosítását írásban kell megtenni.

(3) A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük folyó kommunikáció e-mail üzenetek formájában történik.

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kapcsolatokra az alábbi törvények és rendeletek vonatkozó rendelkezései vonatkoznak:
 2. A Tt. 102/2014. sz. törvény a távollevők között kötött szerződés vagy az eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződés alapján történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás esetén a fogyasztóvédelemről és egyes törvények módosításáról
 3. b. 22/2004. sz. törvény az elektronikus kereskedelemről és a 128/2002. sz. törvény módosításairól (módosítva),
 4. 250/2007. sz. törvény a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács 372/1990. sz. törvényének módosításáról (módosítva),
 5. A polgári törvénykönyv (módosított) 40/1964. sz. törvénye.
 6. Ezek az Általános Szerződési Feltételek a vevő fogyasztóval szemben az adásvételi szerződés megkötésével lépnek hatályba.
 7. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, ő viseli a termék eladónak történő visszaküldésének költségeit a törvény 10. § (3) bekezdése szerint, és ha eláll a távollevők között kötött szerződéstől, akkor a termék visszaküldésének költségeit is, amelyek jellegüknél fogva postai úton nem küldhetők vissza.
 8. Alternatív megoldásként a vásárló fogyasztó köteles megfizetni az eladónak a törvény 10. § (5) bekezdése szerinti tényleges teljesítés árát, ha a fogyasztó eláll a szolgáltatási szerződéstől, miután az eladónak a törvény 4. § (6) bekezdése szerint kifejezett hozzájárulását adta.
 9. Az eladó betartja a magatartási kódexet.
 10. A szerződés időtartama - a jótállási időszak alatt a szerződés felmondásának feltételei a fentiekben szerepelnek.
 11. A vita lehetséges megoldásait közös megegyezéssel bíróságon kívül is rendezni lehet.
  11. A szerződés tárgyának tulajdonjoga csak a szerződésben meghatározott összes kifizetés kifizetése után száll át a vevőre.
 12. Az eladó kártérítésre jogosult (a Polgári Törvénykönyv 420. és azt követő szakaszainak rendelkezései szerint), ha a vevő fogyasztó olyan terméket rendelt, amelyet nem mondott el, vagy nem állt el a szerződéstől, és ugyanakkor nem vette át a terméket a fuvarozótól, vagy az eladó felhívását követően nem vette át az árut a meghatározott átvételi határidőn belül, személyes átvétel választása esetén. Ezzel a vevő fogyasztó megsértette azon kötelezettségét, amely szerint a vevő fogyasztó köteles átvenni a megrendelt árut.
 13. A kártérítés összegének meghatározásakor a fent említett bob szerint az eladó figyelembe veszi különösen a szállítási költségeket és a kapcsolódó díjakat a termék elküldése esetén, a csomagolással, a megrendeléssel és a megrendelés adminisztrációjával kapcsolatos költségeket, valamint a szóban forgó megrendelés végrehajtásával kapcsolatban felmerült összes egyéb költséget, és ugyanakkor jogosult az elmaradt nyereség felszámítására.
 14. Az eladónak joga van arra is, hogy ne vagy csak részben gyakorolja a kártérítéshez való jogát.

 

 

A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSI JOGÁNAK GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

 

 1. Elállási jog.

Önnek joga van 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő a termék átvételétől számított 14 nap elteltével lejár.

Kérjük, hogy elállási jogának gyakorlása során egyértelmű nyilatkozatban (például postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levélben) tájékoztasson minket a jelen szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről a következő címen: ininfo@protemio.hu

Erre a célra használhatja a minta visszavonási űrlapot, amely megtalálható a következő címen: KAMAC s. r. o., Aleja Sloboda 1890/50, 026 01 Dolný Kubín, ID 50 729 659, vagy a következő weboldalon: http://www.vsetkonamobil.sk//media/wysiwyg/odst-zm.pdf

Az elállási időszak akkor marad fenn, ha az elállási jog gyakorlásáról az elállási időszak lejárta előtt értesítést küld.

 1. Az elállás következményei.

A szerződéstől való elállás után visszatérítjük a szerződés megkötésével kapcsolatban teljesített összes kifizetést, különösen a vételárat, beleértve az áruk Önnek történő szállításának költségeit is.

A kifizetéseket indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük Önnek. A fizetésük ugyanúgy történik, mint ahogyan Ön a fizetéshez használta, kivéve, ha kifejezetten beleegyezett egy másik fizetési módba, további díjak felszámítása nélkül.

 1. 3. Ha érdekli, kitöltheti és elküldheti az elállási nyilatkozat mintáját vagy bármely más egyértelmű elállási nyilatkozatot elektronikus úton a weboldalunkon: http://www.vsetkonamobil.sk//media/wysiwyg/odst-zm.pdf . Ha ezt a lehetőséget választja, tartós adathordozón (pl. e-mailben) azonnal visszaigazoljuk a szerződéstől való elállás kézhezvételét.
 2. Az időtartam betartottnak tekintendő, ha a terméket a 14 napos időszak lejárta előtt visszaküldi.

Ön csak az áruk értékcsökkenéséért felelős, amely a termék jellegének, tulajdonságainak és funkcionalitásának meghatározásához szükséges kezeléstől eltérő módon történő kezelésből ered.

 1. Az ebben az utasításban szereplő információk a távollevők között kötött szerződések vagy az eladó üzlethelyiségein kívül kötött szerződések szerves részét képezik, és csak mindkét fél kifejezett hozzájárulásával módosíthatók.
 2. A megrendelés elküldésével és a "fizetési kötelezettséggel járó megrendelés" gomb megnyomásával a vásárló fogyasztó kifejezetten megerősíti, hogy tájékoztatást kapott arról, hogy a megrendelés magában foglalja az ár megfizetésének kötelezettségét.

(7) Közvetlenül a távollevők között kötött szerződés megkötése után, de legkésőbb a termék leszállításával egyidejűleg az eladó tartós adathordozón visszaigazolja a fogyasztónak a szerződés megkötését.

A bizonyítvány a következőket tartalmazza:

- a törvény 3. § (1) bekezdésében említett valamennyi információ, ha az eladó ezeket az információkat nem adta meg tartós adathordozón a fogyasztónak a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt.

 1. A vásárló fogyasztó még az elállási időszak kezdete előtt is elállhat a szerződéstől, amelynek tárgya a termék szállítása.
 2. A vásárló fogyasztó a törvény 7. § (1) bekezdése szerinti szerződéstől való elállási jogát az eladóval papíron vagy más tartós adathordozón rögzített formában gyakorolhatja; ha a szerződést szóban kötötték meg, a fogyasztó bármely egyértelműen megfogalmazott nyilatkozata, amely kifejezi a szerződéstől való elállási szándékát, elegendő a fogyasztó elállási jogához.

A fogyasztó használhatja az eladó által kapott elállási nyilatkozatot.

 1. 10. Az elállási határidő akkor tekinthető megtartottnak, ha a szerződéstől való elállásról szóló értesítést legkésőbb a törvény 7. § (1) bekezdése szerinti határidő utolsó napján elküldték az eladónak.
 2. 11. Az elállási jog gyakorlásának bizonyítási terhe a vásárló fogyasztót terheli.

 

Az eladó kötelezettségei a szerződéstől való elálláskor

 

 1. Az eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az elállási nyilatkozat kézbesítésétől számított 14 napon belül visszatéríteni a vevő fogyasztónak a szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban tőle kapott összes kifizetést; ez nem érinti a törvény 8. § (5) bekezdésének rendelkezéseit.

(2) Az eladó köteles visszatéríteni a vásárlónak az (1) bekezdésben említett kifizetéseket ugyanolyan módon, ahogyan a fogyasztó a fizetést igénybe vette. Ez nem érinti a vevő azon jogát, hogy megállapodjon az eladóval egy másik fizetési módról, amennyiben ezzel kapcsolatban nem számítanak fel további díjakat a vevő fogyasztónak.

(3) Az eladó nem köteles visszatéríteni a vevőnek a fogyasztónak a többletköltségeket, ha a vásárló fogyasztó kifejezetten az eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A többletköltségek a vásárló fogyasztó által választott szállítási költség és az eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási mód költsége közötti különbséget jelentik.

(4) A termék adásvételére irányuló szerződéstől való elállás esetén az eladó nem köteles visszatéríteni a vevőnek az (1) bekezdésben említett kifizetéseket a termék részére történő leszállítása előtt, vagy amíg a fogyasztó nem bizonyítja, hogy a terméket visszaküldte az eladónak, kivéve, ha az eladó felajánlja a termék személyes vagy általa meghatalmazott személy útján történő átvételét.

 

A fogyasztó kötelezettségei és jogai a szerződéstől való elállás esetén

 

 1. A fogyasztó legkésőbb az elállás napjától számított 14 napon belül köteles visszaküldeni vagy átadni az árut az eladónak vagy az eladó által az áru átvételére felhatalmazott személynek. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó személyesen vagy az általa meghatalmazott személyen keresztül kívánja átvenni az árut. Az első mondatban említett határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az árut legkésőbb az időtartam utolsó napján átadásra átadták.

(2) A szerződéstől való elállás esetén a vevő fogyasztó csak a terméknek az eladóhoz vagy az eladó által a termék átvételére felhatalmazott személyhez történő visszaküldésének költségeit viseli. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó beleegyezett abba, hogy azokat maga viseli, vagy ha nem teljesítette  a törvény 3. szakasza (1) bekezdésének i) pontja szerinti kötelezettségét.

(3) A vásárló fogyasztó csak azért az értékcsökkenésért felel, amely a terméknek a termék jellemzőinek és funkcionalitásának megállapításához szükséges mértéket meghaladó mértékű kezeléséből ered. A vevő fogyasztó nem felelős a termék értékének csökkentéséért, ha az eladó nem teljesítette a fogyasztó szerződéstől való elállási jogára vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét  a törvény 3. § (1) bekezdésének h) pontja szerint.

 

Alsókubinban, 01-én. 03.202 3